Jdi na obsah Jdi na menu
 


knížetství, má na 96.345 km2 4,035.615 obyv. (1905), 42 na 1 km2; podle národnosti 3,204.996 Bulharů, 497 818 Turků, 94.649 cikánů, 83.942 Rumunů, 69.757 Řeků, 36.455 špan. židů a 16.270 Tatarů (Gagauzů), podle vyznání 3,346.773 pravosl., 603.113 muham., 37.653 židů, 29.442 katol., 12.694 armen. gregor., 5402 protest. Veliký přirozený přirůstek obyvatelstva, jakož i přistěhovalecký ruch z Makedonie daleko vyvažuje úbytek vznikající stěhováním muhammedánů-do Turecka. [Bulharsko] má 4344 škol (1903 až 1904), navštěvovaných 340.662 dětmi (61% školou povinných). Vysoká škola v Sofii stala se r. 1904 universitou. [Bulharsko] má 1589 km železnic (1901). R. 1906 dovezeno zboží za 108,5 mill. fr., vyvezeno za 114,6 mill. fr., podíl Rakousko-Uherska na dovoze snížil se s 32,5% v l. 1890-04 na 21,8% v l. 1900-04, na vývoze stoupl s 3% na 9%; ve vývoze nejdůležítější jsou obilí a mouka (za 73,8 mill. fr.), zvířata živá a produkty zvířecí (24,5 mill.), látky, len a konopí (7,5 mill.), olej růžový (4,5 mill.); v dovoze textilní zboží (38,4 mill.), kovy a zboží kovové (11,5 mill.), stroje (8,1 mill.), kožené zboží (7,2 mill.) a j. Dějiny. Stambulov ujednal obchodní smlouvy s evropskými státy. R. 1893 provedl v sobrani několik změn ústavy, tak zejména ustanovení, že první nástupce knížete nemusí býti vyznání pravoslavného, čímž knížeti umožněn sňatek sprinceznou z Parmy. V led. 1894 narodil se následník, jenž pokřtěn podle římského ritu a obdržel jméno Boris. Koncem května Stambulov odstoupil, nepohodnuvše s knížetem propoměr k Rusku, a jeho nástupcem jmenován Stojlov. Kníže Ferdinad vyslovil se vůči jistému žurnalistovi, že všeobecná nenávist proti Stambulovu pro jeho nepřátelství k Rusku přivodila jeho odstoupení. Stambulov započal urputný boj proti vládě i proti knížeti. Vláda vznesla na Stambulova obžalobu pro jeho opětné porušení ústavy, pro znásilňování občanů, nepoctivou správu financí a pro jeho spoluvinu na zavraždění Belčeva. V čci 1895 podniknut attentát na Stambulova, jenž byv těžce zraněn do 18. čce zemřel. R. 1896 následník Boris přestoupil k pravoslavné církvi. Car převzal kmotrovství, což bylo pevným důkazem, že nastaly opět přátelské poměry mezi Ruskem a [Bulharsko]-kem. Novým důkazem přátelství byla návštěva knížete a jeho choti v Petrohradě r. 1898. Dne 31. led. r. 1899 zemřela kněžna Maria Louisa. V témže měsíci odstoupil Stojlov. Předsedou nového kabinetu, v němž zasedli přívrženci Radoslavovi a 4 nestranní, stal se Grekov, jehož nástupcem jmenován koncem t. r. Ivančov, aniž se stala nějaká jiná změna v kabinetě. Za krátko odstoupil Ivančov a jeho místo zaujal Petrov. Ježto však při všeobecných volbách do sobraní v únoru r. 1901 vláda podlehla, utvořen nový kabinet s Karavelovem v čele. Ale ministerstvo odstoupilo již v lednu r. 1902 pro neshody se sobraním a předsedou nového kabinetu stal se Danev. Ježto většina sobraní zaujala stanovisko opposiční, bylo rozpuštěno a při nových volbách zvítězila strana vládní. Později přetvořen kabinet Daneva tak, že se skládal skorem úplně z přívrženců Cankova. V únoru r. 1903 zavražděn Karavelov. V list. r. 1906 odstoupil Danev a předsedou kabinetu jmenován Petkov, náčelník strany Stambulovské. Dne 11. března r. 1907 zavražděn Petkov a jeho nástupcem stal se předseda sobraně Gudev, jenž zároveň převzal ministerstvo vnitra. Zavření university a pronásledování odpůrců vlády podkopalo její vážnost a kníže povolal na jaře 1908 vůdce strany demokratické Marinova a Trkeva k utvoření vlády. Květnové volby do zastupitelstva i do sobraní nepřínesly vládě té velikou většinu. [Bulharsko] I. Mezinár. postavení. Poslední východní válka vytvořila na Balkánském poloostrově nové politické seskupení. Svatoštěpánská smlouva, ujednaná mezi Ruskem a Tureckem, ustanovila utvoření Velikého [Bulharsko]-ka, jež šlo od Dunaje až k Aegejskému moři, s obyvatelstvem okolo 6 mill. Avšak následkem vmíšení se Evropy Berlínská smlouva ze 13. čce 1378 rozdělila celé [Bulharsko] na pět částí. Makedonie zůstala pod krutým jhem Turků, pod nímž úpí ještě dnes přes to, že jí čl. 23. vyhrazena byla autonomie. Dobrudža byla dána Rumunsku a Nišsko Srbsku. Ostatek byl rozdělen na dvé: na sever od Balkánu utvořeno knížetství [Bulharsko]-ké a na jih Východní Rumelie, provincie ponechaná pod přímou mocí sultánovou s autonomní správou a křesťanským generálním gubernátorem. Toto umělé rozdělení netrvalo však dlouho. Dne 6/18. září 1885 bylo prohlášeno spojení obou těch zemí, jež započaly od té doby život společný. Berlínská smlouva uznala [Bulharsko] za autonomní a poplatně knížetství pod sultánovou suverainitou s křesťanskou správou a národním vojskem. Ustanovila, že kníže bude svobodně zvolen obyvatelstvem a potvrzen Vysokou Portou za souhlasu mocí, a že shromáždění notáblů země, svolané do Trnova, vypracuje před volbou knížete organický zákon knížetství. Ve smlouvě té stanovilo se jestě dále, že obchodní, námořní a j. smlouvy, mezi cizími mocmi a Portou ujednané a dosud platné, podržují působnost i pro knížetství a že svobody a výsady cizích poddaných jakož i konsulská práva jurisdikční a protekční, určená kapitulacemi a obyčeji, zůstanou v plné platnosti, pokud nebudou změněna za souhlasu příslušné země. Tato ustanovení vzbudila otázku, zda je [Bulharsko] skutečným, t. j. souverainním státem či není. V praxi tato otázka docházela odpovědí rozličných a někdy i úplně protichůdných. [Bulharsko] pokládati sluší v zásadě za samostatný a nezávislý stát. A skutečně nepozoruje se od Berlínské smlouvy, že by Turecko mělo nějakou vlastní moc v [Bulharsko]-ku, že by totiž mohlo z vlastního práva svým vnitřně-právním aktem určovati, resp. rozšiřovati svou kompetenci naproti [Bulharsko]-ku. Ono nemůže nijakým způsobem zavazovati knížetství. Berlínská smlouva přiznává tomuto právo, aby samo uzavíralo konvence a ujednání s jinými státy (čl. 8. a 10.), a smlouvy od Porty po osvobození [Bulharsko]-ka ujednané nezavazují nijak [Bulharsko] (čl. 20.). Co se týče potvrzování bulharského knížete sultánem za souhlasu velmocí, poplatku a j., jsou to břemena uložená [Bulharsko]-ku, jež ono, s faktem svého zařizování podle Berlínské smlouvy, vzalo na sebe mlčky jako mezistátní závazky. Jejich platnost záleží ostatně ve vůli samého knížetství mlčky projevené. II. Ústava. Na základě Svatoštěpánské smlouvy v [Bulharsko]-ku byla zřízena prozatímná správa, svěřená ruskému cís. kommissaři, kníž. Dondukovu. Po Berlínské smlouvě správa ta obmezila se jen na území knížetství. Prvou péčí kommissařovou bylo svolati národní shromáždění k vypracování organického zákona. Volby do tohoto shromáždění, zv. ustavujícím, byly vykonány v prosinci 1878. Shromáždění svoláno do Trnova, zahájilo zasedání dne 10. ún. 1879 a probíralo článek za článkem předloženou mu prozatímnou správou osnovu organického zákona o organisaci [Bulharsko]-ka, kterouž přijalo sjistými změnami a opravami pod názvem ústavy [Bulharsko]-kého knížetství ze 16. dub. 1879. Podle této konstituce [Bulharsko] jest dědičnou a ústavní monarchií s národním zastupitelstvem a odpovědností ministrů. Změna a revise uskutečňuje se Velkým národním shromážděním (Velikoto narodno sobranie), jež rozhoduje dvěmatřetinami všech svých členů. Shromáždění toto skládá se ze zastupců volených přímo národem, jejichž počet rovná se dvojnásobnému počtu členův obyčejného shromáždění národního; volí se tedy po dvou poslancích na každých 20.000 obyv. obojího pohlaví. Může býti svoláno ještě k posuzování otázek týkajících se odstoupení nebo záměny nějaké části území bulharského, udělení souhlasu s tím, aby bulharský kníže převzal správu i nějakého jiného státu, posléze i volby knížete nebo regentů. Trnovská ústava byla suspendována ve Svišťově dne 1. čce 1881 druhým Velikým národním shromážděním, jež udělilo generální plnou moc knížeti Alexandrovi, a obnovena knížecím manifestem ze 6. září 1883. Veliké národní shromáždění změnilo ji dne 15. května 1893. Volba knížete. Dne 17. dub. 1879, den po přijetí ústavy, vykonána byla volba bulh. knížete prvým Velikým nár. shromážděním, složeným ze zástupců, volených národem po 3 na 10.000 lidí. Volba padla na Alexandra Battenberského, příbuzného choti cara Osvoboditele. Stihnuv do starobylé residence, nový kníže vykonal přísahu před shromážděním a chopil se správy země. Dne 9. srpna 1886 Alexandr byl svržen s trůnu a nucen k abdikaci. Po několika dnech národ odstranil usurpátory, povolal ho zpět, avšak kníže vzdal se trůnu, za příčinou špatného poměru k Rusku. Novým knížetem byl zvolen třetím Velikým národním shromážděním Ferdinand Sasko-Kobursko-Gothský, po matce vnuk francouzského krále Ludvíka Filipa, vstoupivší na trůn dne 2. srpna 1887. Přišel do [Bulharsko]-ka, aniž čekal potvrzení sultánova, a po dlouhou dobu nebyl uznán od Evropy. Všecko však urovnáno r. 1896 po smíření [Bulharsko]-ka s Ruskem. III. Zákonodárný sbor. Podle ústavy zákonodárná moc náleží národnímu zastupitelstvu a knížeti. Obyčejné národní shromáždění skládá se ze zástupců, volených přímo národem po jednom na 20.000 lidí obého pohlaví, na pět let. Voliči jsou všichni občané dovršivší 21. rok věku, a voleni mohou býti, kdo dokonali 30. rok a umějí čísti a psáti. Nár. shromáždění jedná o osnovách zákonův, o návrzích v příčině státních výpůjček, daní a poplatků a j. Zkoumá rozpočet, o němž nejvyšší účetní dvůr jest povinen předkládati mu podrobné výklady. Má také právo činiti interpellace (pitania) o zodpovědnosti ministrů a dosazovati anketní kommisse co do správy. Každý poslanec má právo činiti dotazy (zapitvania, questions) k vládě, jež jest povinna odpovídati na ně. Zákonodárná iniciativa náleží knížeti a národnímu shromáždění. Hlasovati se může, je-li v sedění více než třetina všech zástupců. Hlasuje se osobně a veřejně, ale připouští se i hlasování tajné. IV. Kníže. Kníže jest nejvyšším zástupcem a náčelníkem státu. Potvrzuje a vyhlašuje přijaté národním shromážděním zákony. Jest hlavou výkonně mocí, jejíž orgány působí jeho jménem a pod jeho nejvyšší kontrolou, a nejvyšším velitelem všech vojenských sil. Jeho jménem působí také všechny soudní úřady a osoby. On má právo obsazovati všechny vládní úřady. Svolává národní shromáždění, zahajuje a uzavírá je a může je i rozpustiti a ustanoviti nové volby národních zástupců. V praxi kníže používá velmi často tohoto svého práva. Má dále právo zmírňovati a měniti tresty jakož i udíleti milost v trestních věcech. V. Ministerská rada. Výkonná moc, pod nejvyšším dozorem a řízením knížete, náleží ministrům a jejich radě. Kromě obyčejných povinností ministerská rada, zemře-li kníže bez dědice a bez regentstva, vede správu a svolává Veliké národní shromáždění. VI. Ministerstva. Provádění zákonů náleží nejvyšším správním úřadům, ministerstvům. Původně jich bylo šest. Změna ústavy z r. 1893 zvětšila jejich počet o dva. Jsou tedy nyní: 1. ministerstvo vnějších záležitostí a nábož. vyznání, 2. vnitra, 3. národní osvěty, 4. financí, 5. soudnictví, 6. války, 7. obchodu a orby, 8. veřejných budov, cest a kommunikací.-Ministerstvo vnějších záležitostí skládá se z oddělení politického, konsulátního a náboženského. [Bulharsko] má diplomatické agenty v sídlech velikých mocí, v Cařihradě a v ostatních balkánských státech a konsuly hlavně v Ottomanské říši. Naopak zase cizí státy vydržují diplomatické agenty v Sofii. Turecký agent sluje ottomanským císařským kommissařem, náleží však k diplomatickému sboru a pokládá se za takového bulharskou vládou.-Podle ústavy bulharské knížetství tvoří s církevní stránky nerozdílnou část bulharské církevní provincie a jest podřízeno Sv. synodě, nejvyššímu úřadu bulharské církve. Skrze tuto udržuje spojení s obecnou východní církvi v příčině dogmat. Synoda nalézá se v Sofii, a předsedou jejím jest náměstek exarchův. Ve příčině církevně-správní [Bulharsko] jest rozděleno na 10 eparchií (dioecésí), skládajících se z archijerejských náměstnictev a enorijí (far). [Bulharsko] spravuje se exarchátním zákonem z r. 1870, přizpůsobeným zákonům v knížetství.-Ministerstvo vnitra má dvě oddělení: správně-policejní a zdravotní. [Bulharsko] se děli podle ústavy na okruhy, okolije a obce. Tou dobou jest 12 okruhů, 71 okolije a 1893 obcí. Státními orgány v okruzích jsou okružní správcové a v okolijích okolijští náčelníci. Pod zdravotní oddělení spadají zdravotní ředitelství a nemocnice v okruzích a okolijích. Obce mají svou zdravotní službu.Ministerstvo národní osvěty má jedno oddělení pro školství elementární a druhé pro střední. Bulharská universita založená r. 1888 v Sofii-a zvaná do r. 1904 vyšší školou-skládá se z historicko-filologické, fysicko-mathematické a právnické fakulty se 46 stolicemi. R.1906 měla 1350 studujících. V [Bulharsko]-ku bylo r. 1905-6 199 státních, obecních a okružných úplných a neúplných středních učilišť se 36.861 žáky a 3263 elementární školy s 334.779 žáky.-Ministerstvo financí má oddělení pro státní statky, oddělení pro státní a obecní účetnictví, oddělení pro přímé daně, oddělení pro nepřímé daně a finanční inspekci. Přímé daně (preki danúci) jsou: pozemková daň z pozemků, vinic a lesů; daň z budov, vojenská daň, beglik (z ovcí a koz), daň ze zaměstnání a školní daň (10% všech přímých daní). Nepřímé daně (kosveni danúci) jsou: koncessní poplatek (»patent«) za udělení práva prodávati a vyráběti tabák, koncessní poplatek za lihové nápoje, dovozní a vývozní clo, akcíz z domácích i cizozemských nápojův a z koloniálního zboží, poplatek za pásky na tabák a j.; státní monopoly jsou: sůl, knížky (papíru) a trubky na papirosy, sirky a hrací karty. Poplatky (beriji) jsou: soudní, kancelářské, držební a aktové poplatky, poplatky z bezplatného nabývaní statkův a j. Progressivní soustava jest přijata při některých daních v zákoně o dani ze zaměstnání z r. 1894 a v zákoně o bezplatném nabývání jmění z r. 1904.-[Bulharsko] platí Vysoké Portě ročně: 1. 2,591.000 franků za bývalou Vých. Rumelii a 2,500.000 fr. na uplácení dluhů téže země. Státní dluhy bulh. činily k 1. led. 1908 na 445,673.000 fr.; roční amortisace za r. 1908 pak 4,677.500 fr. a úroky 22,475.183.Ministerstvo soudnictví skládá se z jednoho oddělení civilního a jednoho trestního. V [Bulharsko]-ku jsou tyto soudy: 1. obecní soudy pro malé spory; 2. 92 míroví soudci (samosoudci), kteří soudi civilní a obchodní žaloby do 1000 fr., žaloby z držby nemovitostí a některé malé přestupky; 3. 12 okružných soudů a 6 oddělení mimo jejich sídla; do kompetence jejich spadají ostatní civilní a obchodní žaloby a trestné činy; 4. 3 odvolací soudy; 5. kassační soud, který bdí nad přesným užíváním zákonů. V plenární schůzi může kassační soud po návrhu ministra pronášeti se o otázkách, jež v praxi vzbuzují pochybnosti nebo se rozhodují způsobem nestejným. Při okružných soudech praktikují kandidáti soudní služby, právníci se státními zkouškami. -Ministerstvo války dělí se na armádní štáb, dělostřeleckou inspekci a oddíly vojensko-soudní a administrační. Branná moc knížetství skládá se z činné armády s její zálohou (zapas) a zeměbranou (narodnoto opolčenie). Vojenská povinnost je všeobecná. Stále vydržované kadry nepřesahuji však 1% obyvatelstva. Armáda skládá se ze 36 pluků pěchoty, 10 pluků jízdy, 9 polních pluků, 3 horských oddělení a 3 pevnostních praporů dělostřelectvs, 1 železničního pluku, 9 pionýrských družin a 1 mostní družiny inženýrského vojska, 9 divisních nemocnic a 1 veterinárního lazaretu, 3 vojenských soudův a 1 disciplinárního soudu. Vojenské soudy jsou svým složením ryze vojenské a jsou příslušné podle konstituce pro trestní věci, jichž se dopustily vojenské osoby v činné službě. Jest i zvláštní vojenský kassační soud.Vojenské loďstvo skládá se z loďstva námořního a z dunajské flotilly.-Při ministerstvu obchodu a orby jest hlavní ředitelství orby a její odvětví a ředitelství lesů, lovu a rybolovu, hlavni ředitelství obchodu, průmyslu a řemesel a ředitelství dolův a minerálních vod. V zemi existuje několik středních a nižších škol zemědělských, státních školek, zemědělských a vinařských stanic, zvěrolékařsko-bakteriologických a meteorologických stanic a p., obchodní školy s 6 řemeslnických škol. Hlavní ředitelství statistiky vede v bulharském a francouzském jazyku statistiku. 1. sčítání obyvatelstva, budov a dobytka; 2. obchodu; 3. pohybu obyvatelstva (porodů, sňatků a úmrtí); 4. škol; 5. orby; 6. rozličných jiných věcí.-Ministerstvo veřejných budov, cest a kommunikací skládá se z hlavního ředitelství cest, dobrého řádu a budov, hlavního ředitelství železnic a přístavů, hlavního ředitelství pošt, telegrafův a telefonů. V [Bulharsko]-ku jest (r. 1905) 1330 km železnic, z nichž 1175 náleží státu. [Bulharsko] jest členem světového poštovního a světového telegrafního spolku. VII. Samospráva. 1. Okruhy. V každém okruhu jest administrační rada, jež jest volena přímo voliči okruhu. Rada sama volí ze svého středu předsedu, dále sekretáře a stálou kommissi (výbor). Členové rady odstupují před uplynutím jejich mandátu jen tehdy, když resignují, nebo pozbudou-li passivního práva volebního, anebo žádá-li za jejich vydáni trestní soud. Rada se pronáší o všech otázkách, jež mají místní ráz. Usnesení její nabývají moci, jestliže během 1 měsíce od jejich oznámení okružní správě nejsou zrušena příslušným ministrem. Stálá kommisse jest výkonným orgánem rady a zastupuje radu, když tato nezasedá. -2. Obce se dělí na městské (80) a na vesnické (1813); tyto jsou organizovány analogicky. Městská rada skládá se z 12-30členův, a to podle počtu obyvatelstva. Jest volena od voličův města. Usneseni její jsou trojí: 1. usnesení, jež jsou prováděna přímo starostou (kmetem) bez předběžného schválení vyšším úřadem; 2. usnesení, jež před prováděním potřebují schválení okružného správce; 3. usnesení, jež se provádějí po potvrzení knížecím úkazem. Rada může býti rozpuštěna knížetem, jen když více než polovina členů resignuje nebo jest zbavena úřadu následkem žádosti soudu za vydání do soudní moci. Obecní správa skládá se ze starosty a jeho pomocníků. Starosta (kmet) má v obci jistou správní moc a výkonnou moc do usnesení rady a zákonných žádostí vlády. VIII. Zákonodárství. Prozatímná ruská správa ponechala zásadně v platnosti turecké zákony, jež platily před válkou, vydávajíc zároveň podle potřeby prozatímné nařízení. Po zavedení bulharské národní správy platně dotud právo působilo v knížetství ještě dosti dlouho; byly to nejen dřívější turecké zákony, jako trestní, obchodní, zákon o námořním obchodě, zákony civilní a j., nýbrž i některá prozatímná ruská nařízení. Nové zákony jsou obyčejně vzaty z ciziny. Co se týče práva občanského, [Bulharsko] nemá ještě jednotného civilního kodexu, ačkoli jednotlivými zákony jsou upraveny všechny jeho části, vyjímajíc manželství, jež jest ještě náboženské, a tedy různé podle vyznání. Zákonodárce obrátil větší pozornost na látku civilního práva teprve koncem prvého desítiletí po osvobození země. Zákon o hypothéce ze 31. led. 1885 byl úplně nedostatečný. Teprve nyní upraven jest obstojně tento předmět zákonem (o 124 čl.) vypracovaným podle belgického a italského zákonodárství, který nabude působnosti dne 1. led. 1909. R.1389 byly vyhlášeny dva zákony o osobním právu: zákon o poručenství ze 27. list. a zákon o legitimaci nemanželských dětí a o adopci ze 17. pros. Téhož posléze uvedeného dne vyhlášen byl i zákon o právu dědickém, sestavený podle ital. codice civile, který pojednává o dědění ze zákona i z testamentu a o darování v 345 čl. Podle téhož vzoru byl sepsán i zákon o poměrech obligačních ze 3. pros. 1892. Skládá se ze všeobecné části a 13 jiných oddílů, věnovaných rozličným druhům smluv, a má 668 čl. Zákon o vydržení a promlčení jest z 18. pros. 1897 a má 54 čl. Nedávno vydán byl i zákon o osobách ze 13. pros. 1907, který pojednává v sedmi oddílech a 177 čl. o občanském bydlišti a pobytu, o vzdálení se, o příbuzenství a švakrovství, o původu, o moci rodičův, o zletilosti a úplné i obmezené nezpůsobilosti k právním jednáním a o aktech týkajicích se civilního stavu. Tento zákon, přeložený z ital. codice civile, počal působíti dne 1. led. 1908, vyjímajíc poslední oddíl, který nabude působnosti teprve dnem 1. led. 1909. V brzku stane se zákonem i osnova týkající se osobních i majetkových poměrů mezi manžely. Prvá polovice této osnovy jest vzata z ital. codice civile a druhá z německého obč. zákoníka. Všemi těmi zákony, možno říci, [Bulharsko] nabývá občanského zákoníka; jest jen potřebí, aby jednotlivé ty látky byly sebrány dohromady. Obchodní zákoník bulharský pochází z 18. kv. 1897; později byl několikráte změněn. Jest to kompilace francouzského, italského, německého, uherského a rumunského obch. zák. o 833 čl. rozdělená na 2 knihy: o obchodnících, obchodních společnostech a jednáních o konkursu. Dne 6. led. 1908 byl vyhlášen zákon o námořním obchodě o 239 čl. [Bulharsko] nemá zvláštních obchodních soudů. Obchodní věci rozhodují obyčejné soudy civilní. Trestní zákon bulharský ze 2. ún. 1896 byl později měněn a doplňován. Sepsán jest podle uherského a jiných zákoníků, má 544 čl. a skládá se ze dvou knih: všeobecná ustanovení a trestné činy, jež se dělí na dvě kategorie (prestąplenia, narušenia). Podmíněné odsouzení jest zavedeno zákonem ze 31. pros. 1903. Pro vojsko platí zvláštní vojenský trestní zákon ze 17. pros. 1887. Civilní soudní řízení upraveno jest zákonem z 15. pros. 1891, který byl důkladně změněn a doplněn r. 1897 a r. 1906. Jest sepsán podle ruského civ. soud. řádu a má 1248 čl. V prvé jeho části jedná se o řízení před soudy mírovými, okružnými, appellačními a kassačním, ve druhé pak o některých zvláštních řízeních. O řízení mandátním, směnečném, nájemním vydán byl zákon ze 30. list. 1897. O trestním řízení jsou dva zákony: zákon o soudním řízení o trestných věcech příslušných před mírové soudce ze 3. ún. 1380 a zákon o trestním řízení ze 3. dub. 1897, měněný později, zvláště r. 1906. Tento zákon má 640 čl. a jedná o soudní příslušnosti, o předběžném vyšetřování, o řízení před okružnými soudy atd. Jsou i zvláštní zákony: o souzení ministrův, o stíhání nezákonně se obohativších úředníkův a vojenský soudní zákon. Prof. Dr. M. Popoviliev.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář